Obsługa Prawna Biznesu

Outsourcing obsługi prawnej to kompleksowe doradztwo adwokata w Twojej firmie

Czym jest Obsługi Prawna Firm?

Stała obsługa prawna firm jest usługą kierowaną do wszystkich podmiotów, prowadzących działalność na terenie Gdańska i Województwa Pomorskiego, pragnących bieżących konsultacji prawnych w sprawach prowadzonej działalności. Adwokat działający w firmie zajmuje się doraźnym doradztwem lub przejmuje obowiązki etatowego prawnika. Zakres tych obowiązków jest każdorazowo ustalany, w oparciu o indywidualne potrzeby danego przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie ma na celu optymalizację jakości, wydajności i kosztów świadczonej obsługi prawnej. Z doświadczenia adwokata mogą korzystać firmy niezależnie od wielkości. Taka forma outsourcingu obsługi prawnej sprawdza się we wszystkich przedsiębiorstwach, urzędach i spółkach, które albo nie posiadają własnego działu prawnego albo korzystając z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego pełnomocnika chcą podnieść jego wydajność i standard opieki prawnej. Stała obsługa prawna świadczona przez adwokata pozwala przedsiębiorstwu na łatwiejsze dostosowanie sposobu prowadzenia działalności do obowiązujących przepisów i większą elastyczność w ramach podejmowanych działań. Adwokat jest również zdolny do samodzielnego pełnienia funkcji pełnomocnika przedsiębiorstwa przed Sądami wszystkich instancji, organami administracji publicznej i innymi podmiotami gospodarczymi.

Do kogo skierowana jest oferta stałej obsługi prawnej?

Świadczymy usługi pomocy prawnej zarówno dla osób zamierzających rozpoczęcie działalności w formie spółki, jak i podmiotów działających już na rynku. Pomagamy w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego. Odpowiadamy na pytania związane z procesem rejestracji spółki, sporządzamy niezbędne dokumenty i zgłaszamy je do odpowiednich sądów.

Nasze usługi obejmują:

 • Pomoc w wyborze rodzaju spółki zależnie od oczekiwań i jej przyszłych działań;
 • Wypełnienie i złożenie koniecznych do rejestracji spółki wniosków;
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji;
 • Nadzór, konsultacje i reprezentacje przed organami rejestrowymi na całym etapie rejestracji spółki;
 • Bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek prawa cywilnego oraz handlowego;
 • Przygotowanie, analizę i opiniowanie projektów uchwał;
 • Pomoc w przekształceniach, fuzji i zamknięciu istniejącej spółki, wraz z reprezentacją przed organami i podmiotami właściwymi.

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą firm, spółek prawa handlowego takich jak spółka jawna, partnerska, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowa oraz spółka akcyjna. Obsługa prawna spółek obejmuje:

 • Doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszej formy prawnej przyszłej spółki;
 • Doradztwo i prowadzenie procesu rejestracji spółki;
 • Przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających i nadzorczych;
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów i statutów spółek, regulaminów wewnętrznych, procedur, uchwał i zarządzeń;
 • Obsługę prawną czynności podejmowanych przez zarząd spółki
  • Zgromadzeń wspólników;
  • Walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
  • Posiedzeń zarządu;
  • Reprezentacji wspólników na zgromadzeniach;
  • Ustanowienia prokury;
 • Bieżącą obsługę prawną w formie konsultacji, porad, opinii i wyjaśnień związanych z działalnością spółki
 • Reprezentację, mediację i negocjację w imieniu spółki z jej kontrahentami;
 • Audyty wewnętrzne pozostawania w zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacji spółki;
 • Wsparcie doradcze w procesie pozyskiwania funduszy;
 • Przekształcania formy prawnej podmiotów gospodarczych, łączenia i podziału spółek prawa handlowego, a także ich likwidacji.
 

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz instytucji i organizacji pozarządowych NGO, pożytku publicznego. 

Nasze usługi obejmują:

 • Doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym:
  • Sporządzanie projektów regulaminów pracy, wynagrodzeń i ich negocjacja z organizacjami związkowymi;
  • Przygotowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych;
  • Opracowanie programu i prowadzenie szkoleń i warsztatów zgodnie z nowelizowanymi przepisami;
  • Bieżące doradztwo w zakresie struktur zatrudnienia;
 • Przygotowanie, nadzór i obsługa postępowań publicznych;
 • Bieżące konsultacje, przygotowywanie i opiniowanie służących w obiegu wewnętrznym organizacji lub instytucji;
 • Reprezentacja w kontaktach z kontrahentami

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą prawną firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstw, działalności, w których zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników, którym zależy na posiadaniu ciągłego dostępu do wiedzy profesjonalnego prawnika.

 • Specjalizujemy się w prawie pracy i świadczeniu usług bieżącego doradztwa, indywidualnie dostosowanego do potrzeb podmiotów gospodarczych;
 • Przygotowujemy i opiniujemy regulaminy pracy, wynagrodzeń i premii i inne akty służące w obiegu wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • Wspieramy przedsiębiorców w kontaktach i komunikacji z innymi podmiotami rynkowymi;
 • Przygotowujemy dokumenty pracownicze, opiniujemy umowy o pracę, zlecenie i dzieło oraz rozwiązania stosunku pracy;
 • Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w pełnym zakresie dotyczącym prowadzonej działalności;
 • Mediujemy w sprawach o odszkodowania, mobbing, dyskryminację i rozwiązanie stosunku pracy;
 • Sporządzamy opinie prawne oraz udzielamy informacji w zakresie zmian prawa i jego stosowania;
 • Reprezentujemy przed dłużnikami i Obsługujemy procesy windykacji należności.

Zajmujemy się obsługą windykacyjną firm z nami współpracujących. Przed rozpoczęciem procesu windykacji udzielamy porad związanych z odzyskiwaniem długów, następnie zajmujemy się kompleksową obsługą windykacji do odzyskania należnej klientowi kwoty, wraz z odsetkami i należnymi kosztami egzekucji.

W celu usprawnienia obsługi windykacyjnej  pozostajemy w stałej współpracy z komornikiem. Wspomagamy egzekucje komornicze z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, ruchomości i nieruchomości dłużnika.

Dlaczego Outsourcing Obsługi Prawnej?

Zdajemy sobie sprawę, że chcąc świadczyć rzetelną obsługę prawną nasza kancelaria nie może funkcjonować w oderwaniu od praktyki biznesowej  firmy przez nas obsługiwanej. Dlatego naszym głównym celem nie jest teoretyzowanie w dziedzinie prawa, lecz  formułowanie praktycznych porad i  rzeczywistych rozwiązań dających naszym klientom większą pewność i sprawność w ramach podejmowanych prze nich działań. Aby było to możliwe stawiamy na jak najgłębszą integrację z firmą klienta – dążymy do poznania i dostosowania świadczonej obsługi prawnej zarówno do specyfiki rynku, na którym działa obsługiwana przez nas firma, jak i konkretnych wymagań klienta. Doradztwo prawne świadczone w ramach outsourcing posiada szereg zalet w porównaniu z tradycyjnym, wewnętrznym, działem prawnym:
 • Elastyczny stopień integracji działu prawnego – W zależności od oczekiwań klienta, możemy świadczyć pomoc prawną w ramach zadań, określonej liczby godzin w miesiącu lub w pełni zintegrowanego ze strukturą firmy działu prawnego;
 • Autonomiczność zasobów i kadr – W ramach stałej współpracy, to Kancelaria zapewnia odpowiednią kadrę i środki niezbędne do świadczenia obsługi prawnej. Począwszy od delegacji osób z odpowiednia wiedzą i doświadczeniem, po zapewnienie im dostępu do odpowiedniej platformy wiedzy prawnej i adekwatnych do powierzonej pracy środków –  organizacja funkcjonowania działu prawnego pozostaje w odpowiedzialności Kancelarii w ramach zryczałtowanej, miesięcznej kwoty;
 • Dostęp do wiedzy i doświadczenia profesjonalnego pełnomocnika procesowego – Te same osoby, które świadczą codzienną obsługę prawną w Państwa firmie, w przypadku procesu będą reprezentować jej interesy przed sądem;
 • Rozliczalność i odpowiedzialność za działania – Wszystkie czynności podejmowane przez Kancelarię są odnotowywane i raportowane. Odpowiedzialność za nie ponosi ubezpieczony, profesjonalny prawnik.