Usługi - Czym się zajmujemy.

Nasza oferta usług prawnych została przygotowana w odpowiedzi na Państwa rzeczywiste potrzeby

Obsługa Prawna w Twojej Firmie.

Zdajemy sobie sprawę iż rzadko kiedy prawnik w firmie potrzebny jest na pełny etat. Zdajemy sobie jednak sprawę również z tego, że każdy niezależnie od formy prowadzonego biznesu, ma pytania i problemy natury prawnej. W odpowiedzi na potrzeby rynkowe polskich firm przygotowaliśmy nowoczesne sposoby rozliczania i współpracy. Zapraszamy od  zapoznania się z nimi.

Obszary Praktyki.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami administracji publicznej. Udzielamy porad prawnych. Pomagamy wprowadzeniu rozmów ugodowych oraz mediacji

Kancelaria świadczy pomocą prawną na wszystkich etapach postępowania karnego, począwszy od obrony interesów podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżonego w postępowaniu sądowym, w tym także przed Sądem Najwyższym, po obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym. Reprezentujemy interesy pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym. Zajmujemy się prawem wykroczeń, prawem karnym, prawem karnym gospodarczym, prawem wykonawczym, a także prawem karnym skarbowym.
W ramach obsługi prawnej doradzamy oraz przygotowujemy pisma procesowe, w tym m.in.:

 • Wnioski o uchylenie środków zabezpieczających i zapobiegawczych;
 • Środki odwoławcze – zażalenia na postanowienia wydane na wszystkich etapach postępowania karnego i apelacje;
 • Nadzwyczajne środki zaskarżenia (m. in. skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia);
 • Powództwa adhezyjne;
 • Wnioski o przeprowadzenie dowodów z opinii biegłego, o powtórzenie czynności procesowej;
 • Prywatne akty oskarżenia;
 • Wnioski o zwrot sumy poręczenia;
 • Wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary, o przerwę w karze i inne.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Pomoc świadczona pracownikom obejmuje w szczególności dochodzenie roszczeń o zaległe wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu lub mobbing, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, oraz inne świadczenia pracownicze. W ramach profesjonalnej pomocy świadczonej pracodawcom przygotowujemy i opiniujemy regulaminy, statuty, inne akty wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy, dokumenty związane z zatrudnianiem lub zwalnianiem pracowników, umowy o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej, kontrakty menadżerskie. Ponadto reprezentujemy Klienta przed sądami pracy wszystkich instancji w związku z roszczeniami wynikającymi ze stosunku pracy. Oferta Kancelarii skierowana do pracodawców obejmuje zarówno doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną dotyczącą bieżącej działalności pracodawców.

Prowadzimy sprawy o stwierdzenia nabycia spadku, sprawy dotyczące zachowku, podziały majątku spadkowego,doradzamy w zakresie rozporządzeń spadkowych, przygotowywanie testamentów, itp.

W zakresie prawa budowlanego oferta Kancelarii obejmuje sporządzanie oraz opiniowanie umów między innymi o prace projektowe, o roboty budowlane oraz przygotowanie inwestycji, a także mająca na celu uzyskanie wymaganych prawem koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej. Doradzamy naszym Klientom na każdym etapie procesu inwestycyjno – budowlanego, w szczególności w sprawach związanych z projektowaniem, budową, nadzorem, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych a także w sprawach dochodzenia roszczeń cywilnych związanych z wadliwym lub nienależytym wykonaniem obiektów budowlanych, jak również zakresem rękojmi i udzielanych gwarancji.

Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem własności intelektualnej (prawem autorskim i prawami pokrewnymi, prawem własności przemysłowej i in.) oraz prawem IT. Oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń o prawa autorskie do oprogramowania, o wynagrodzenie lub odszkodowanie za nieuprawnione korzystanie z oprogramowania, o naruszenie dóbr osobistych lub zasad konkurencji w wyniku zamieszczenia określonych treści w Internecie. W procesie karnym w sprawach z zakresu piractwa komputerowego, fałszowania licencji na oprogramowanie, nieuczciwej konkurencji na rynku informatycznym, zniesławienie i znieważenie w Internecie.

W zakresie prawa cywilnego oferujemy udzielanie porad prawnych,przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych i handlowych, sporządzanie pism procesowych (np. pozwów, środków zaskarżenia i odwoławczych),prowadzenie i zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji, przeprowadzenie audytów prawnych (due dilligence), przygotowywanie informacji i opinii prawnych, ustalanie stanów prawnych nieruchomości,prowadzenie windykacji należności.

Kancelaria zajmuje się sprawami o rozwód i separację, w tym dotyczącymi podziału majątku małżonków, władzy rodzicielskiej, ustalenia i zakazania kontaktów z dziećmi, pochodzeniem dziecka oraz sprawami alimentacyjnymi (dochodzenie alimentów, ich podwyższenie lub obniżenie, zawieszenie i ). W zakresie prawa rodzinnego udzielamy porad prawnych, sporządzamy projekty umów i porozumień wychowawczych, a także zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach oraz pomoc w postępowaniu mediacyjnym.

Reprezentujemy klientów w toku postępowań dotyczących uzyskania odszkodowań wynikających z czynów niedozwolonych, umów oraz innych zdarzeń prawnych w tym odszkodowania za błędy lekarskie itp. Doradzamy naszym Klientom przy określeniu wysokości należnego świadczenia, reprezentujemy ich na etapie przedsądowym – w tym w korespondencji z zakładem ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym, a także w trakcie postępowania sądowego.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa podatkowego oraz celnego, w szczególności podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn a także ceł. Reprezentujemy zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorców, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, zabezpieczających, egzekucyjnych, karno-skarbowych oraz w sporach przed sądami administracyjnymi obu instancji. Doradzamy w zakresie skutków podatkowych planowanych transakcji, sygnalizujemy możliwe ryzyka podatkowe oraz proponujemy rozwiązania pozwalające na ich uniknięcie.

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą firm, spółek prawa handlowego takich jak spółka jawna, partnerska, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowa oraz spółka akcyjna. Pomoc prawna obejmuje swoim zakresem zarówno doradztwo w zakresie:

 • Wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności;
 • Zakładania, rejestracji oraz bieżącego jej funkcjonowania;
 • Przygotowywania projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych,
 • Przygotowywania dokumentacji na zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy,
 • Rozwiązywania sporów pomiędzy spółką a wspólnikami lub akcjonariuszami
 • Sporządzania i opiniowania projektów umów i statutów spółek, regulaminów wewnętrznych, procedur, uchwał i zarządzeń.
 • Przekształcania formy prawnej podmiotów gospodarczych, łączenia i podziału spółek prawa handlowego, a także ich likwidacji.

Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych usługach?

Bezpłatne Porady Prawne.

Angażujemy się w działalność pro publico bono  organizując Dni Otwarte w Kancelarii oraz biorąc udział w ogólnopolskich dniach bezpłatnych porad prawnych.  Ściśle  współpracujemy z fundacją NOVA w Gdańsku oraz Spółdzielnią Socjalną Kooperacja w Sopocie podejmując działania na rzecz osób starszych i osób wykluczonych społecznie. Kancelaria również bierze udział w organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką akcjach bezpłatnych porad prawnych.

blank
blank