Adwokat
w Sprawie Karnej

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach karnych, oraz sprawach wykroczeniowych, w zakresie następujących usług:

Prawo Karne

Bronimy i doradzamy naszym Klientom na wszystkich etapach postępowania karnego tak, aby zażegnać ryzyko kary, lub zminimalizować jej dotkliwość. W postępowaniu przygotowawczym pomoc adwokata polega na udzieleniu wyczerpującej porady odnośnie Twojej sytuacji prawnej, opracowaniu linii obrony, zgromadzeniu niezbędnych dowodów, zapewnieniu wsparcia i pomocy przy każdej czynności z Twoim udziałem. W postępowaniu sądowym ustosunkujemy się do aktu oskarżenia, przygotujemy Cię do sprawy i wystąpienia przed sądem, zapewnimy reprezentację przed sądem oraz merytoryczną obronę w oparciu o przygotowaną wcześniej, optymalną linię obrony. A w postępowaniu wykonawczym czynności adwokata pozwolą ustosunkować się do sytuacji prawnej skazanego i podjąć starania np. o odroczenie kary, przerwę w jej wykonywaniu lub przedterminowe warunkowe zwolnienie.

Podejmujemy działania w charakterze Obrońcy i Pełnomocnika w sprawach dotyczących:

 

 • przestępstw przeciwko mieniu,
 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, – przestępstwa z wykorzystaniem nowych technologii (przestępstwa komputerowe, internetowe)
 • przestępstw o charakterze seksualnym, – przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami,
 • wypadków komunikacyjnych i kolizji, – tzw. błędów lekarskich,
 • przestępstw korupcyjnych,
 • przestępstw gospodarczych,
 • a także w sprawach o wykroczenia, oraz w postępowaniu dla nieletnich.

Reprezentacja w Sprawach Karnych:

 • obrona osób podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania karnego
 • reprezentacja interesów pokrzywdzonych, w szczególności dochodzenie roszczeń cywilnych w związku ze szkodą wynikającą z przestępstwa,
 • reprezentacja stron w czynnościach postępowania przygotowawczego w zakresie przesłuchania,końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania.

Sporządzanie Pism w Sprawach Karnych:

 
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych, w szczególności zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego, w postaci tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego,poręczenia społecznego, dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju,
 • sporządzanie wniosków o umorzenie postępowania, o warunkowe umorzenie postępowania, o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego,
 • sporządzanie w imieniu pokrzywdzonych wniosków o umorzenie postępowania w przypadku naprawienia przez sprawcę szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • sporządzanie w imieniu pokrzywdzonych pism procesowych, między innymi wniosków o naprawienie szkody, zadośćuczynienie lub nawiązkę,
 • sporządzanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym: zażalenia, apelacje, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania karnego,

Sporządzanie Pism w Postępowaniu Wykonawczym:

 • sporządzanie wniosków o odroczenie i przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
 • sporządzanie wniosków o wydanie wyroku łącznego,
 • zwolnienie z odbycia kary ograniczenia wolności i uznanie jej za wykonaną,
 • umorzenie lub rozłożenie grzywny na raty,

Adwokat bierze również udział w mediacji z pokrzywdzonymi w celu uzyskania ich zgody na wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy.

Wpisy w dziale Porady dotyczące prawa Karnego